Make your own free website on Tripod.com

KPATHP skoallekrante

Home
Archyf
Redaksje
Lid wurde?
Gasteboek en chat
Linken
Ynstjoere
Kalinder

Linken

Hast de hiele side al besjoen en ferfeelst dy no? Dan hawwe wy nog wat leuke linken foar jim!

site.jpg

Tinksto dast alles al wist fan'e Kpathp? Doch de kwis!
 
De site fan ¨s skoalle
 
De site fan de skoalleklub Emaho
 
Ferfealst dy? Hjir kinst lekker flauwe spultsjes dwaan
 
Op disse site fynst űnder oaren ¨ttreksels, reviews, wurkstikken, boekferslagen en in chatbox!