Make your own free website on Tripod.com

KPATHP skoallekrante

Home
Archyf
Redaksje
Lid wurde?
Gasteboek en chat
Linken
Ynstjoere
Kalinder

Redaksje

Hjir fynst foto's en informaasje oer al us redaksjeleden. Ontdek wa't der efter al die hilaryske stikjes en supercoole artikeltsjes sitte.
Wolsto ek by de redaksje? Klik yn it menu op "Lid wurde" en sjoch wast derfoar dwaan moast!

albert2cooler.jpg

                              Albert Meijer
                              haadredacteur/webmaster

Leeftiid: 19 (6b)
Favorite iten/dubeldrank: Ananas/guave
Favoriet ding om te dwaan: jild krije ast der eins net folle bijsonder foar hoechst te dwaan (musicearje op strjitte dus!)
Favorite band: Tapir, Cocorosie, Radiohead, Zuco103, The Frames
Op saterje-jun bin ik: op in konsert fan in band hjirboven neamt
 

geruitsnede.jpg

                              Gerbrich de Jong
                              eindredaktrice/webjuf

Leeftiid: 16 (5b)
Favorite iten/dubeldrank: maraconi en boerekoal, dubbeldrank hoecht net per se
Favoriet ding om te dwaan: musyk lusterje en sels meitsje
Favorite band: fan Nirvana tot Bach
Op saterje-jun bin ik: op saterje meastal thus

bored.jpg

                                 Else Feikje van der Berg
                                 redaktrice/webjuf

Leeftiid: 17 (5c)
Favorite iten/dubeldrank: smaak-jierappeltsjes & katallaanse woarstjes.. en foar de dubeldrank: hiel slim, mar ik gean toch mar foar dubelfris apel. Fout hin?
Favoriet ding om te dwaan: shoppe, frette mei Albert, utgean (bytsje standaard hin..)
Favorite band: De Yeah Yeah Yeahs
Op saterje-jun bin ik: earst dansles, dan rumours, noa of by freonen

sch33ul.jpg

                            Marinthe de Hek
                            redaktrice/omslag

Leeftiid: 16 (4c)
Favorite iten/dubeldrank: wokgerjochten/boerekoal. dubeldrank? sinasapel/ierbei
Favoriet ding om te dwaan: computerje, films sjen, ieten siere, ite Favorite band: Opeth
Op saterje-jun bin ik: yn'e kroech naturlik!

schue.jpg

                             Sara Boonstra
                             redaktrice

Leeftiid: 15 (4c)
Favorite iten/dubeldrank: Iten: burritos/wraps/sukelade, dubeldrank (at wy dubelfris bedoele) sinasapel/mandarijn. Of wite druf/citroen
Favoriet ding om te dwaan: lokkich weze
Favorite band: U2 en Arctic Monkeys
Op saterje-jun bin ik: ergens yn'e sted (de alde stoep) of thus

anna.jpg

                            Anna van de Geer
                            redaktrice

Leeftiid: 13 (2b)
Favorite iten/dubeldrank: apel/perzik. saai, wit ik, mar it is saaaaaaa lekker!
Favoriet ding om te dwaan: utgean, sa fier ast it utgean nimme kinst, litte we it dr mar op halde dat ik nei feesten ta gean enz. en gewoan leuke dingen dwaan! standaard hin?
Favorite band: U2, Nirvana enz.
Op saterje-jun bin ik: thus.. (wer sa'n standaard antwurd)

cookiemonster.jpg

                                 Geerte Baars
                                 redaktrice

wigman.jpg

 
                            Hans Wigman
                            understeuning