Make your own free website on Tripod.com

KPATHP skoallekrante

Home
Archyf
Redaksje
Lid wurde?
Gasteboek en chat
Linken
Ynstjoere
Kalinder
interviews

De KPATHP hat yn'e rin fan'e jierren hiel wat minsken interviewd. In oersicht:

Jan Jaap van der Wal