Make your own free website on Tripod.com

KPATHP skoallekrante

Home
Archyf
Redaksje
Lid wurde?
Gasteboek en chat
Linken
Ynstjoere
Kalinder

Gasteboek en chat

Lit ůs hjir witte watst eins fan'e Kpathp of ůs webside fynst!

  

Hjirboppe kinst it gasteboek besjen en in berichtsje skriuwen. Do kinst ek de reaksjes fan de oare besikers leze. De kar is oan dij.

Free Java Chat
                           from Bravenet.com Free Java Chat from Bravenet.com

Fynst chatten noflik? Dan moast foaral eefkes op it kofjekopke klikken. Folle wille!

03.jpg

07.jpg

hpim0673.jpg